Адвент календар

Игра „Адвент календар“

Пазарувай с намаление и спечели ваучер на стойност 100 лв.

Период на провеждане: 1 декември – 24 декември 2020 г.

Награда: ваучер на стойност 100 лв.

 

Всеки ден в периода от 1.12.2020 г.  до 24.12.2020 г. ще отваряме една звезда от нашия Адвент календар и ще ви разкриваме категория със съответното намаление. Всеки участник, регистрирал се при пазаруване и направил покупки на минимална стойност 30 лева в онлайн книжарницата ни, ще бъде включен в томбола за ваучер на стойност 100 лева. Ваучерът ще е валиден за покупки от физическия обект и онлайн магазина в рамките на 3 месеца от 25 декември 2020 г. до 25 март 2020 г.

Всеки регистрирал се потребител има право на неограничен брой покупки в рамките на периода на Играта като всяка покупка увеличава шанса му за спечелване на наградата. В тегленето на Наградата участват всички поръчки, направени от 00:00 ч. на 01.12.2020 г. до 23:59 ч. на 24.12.2020 г.

Печелившият участник ще бъде определен чрез томбола на случаен прицип на 25.12.2020 г.

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ЗА УЧАСТИЕ В ИГРAТА „АДВЕНТ КАЛЕНДАР“

 

 

РАЗДЕЛ 1.ПРАВИЛА НА ИГРАТА „АДВЕНТ КАЛЕНДАР“

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „Адвент календар“, (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са достъпни на сайта и на Facebook страницата на Книжен център „Гринуич“ (https://bookshop.bg/; https://www.facebook.com/GreenwichBookCenter/), за периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 01.12.2020 г. и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Facebook страницата https://www.facebook.com/GreenwichBookCenter/. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

1.6. В Играта се предоставят следните награди: 1 ваучер на стойност 100 лв., валиден в срок от 3 месеца.

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „7 Старс“ ООД, ЕИК: 201730004, с адрес на управление град София, ул. „Кракра“ № 20. (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

2.2.. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта.

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. УЧАСТВАЩИ ОБЕКТИ

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Играта се провежда в периода от 01.12.2020 г. до 24.12.2020 г. включително. В рамките на този период на посочените дати, участникът може да участва за спечелване на награда от Играта.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез фейсбук страницата на Книжен център „Гринуич“ https://www.facebook.com/GreenwichBookCenter/

 

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, отговарящо на следните условия:

 1. Да се регистрира в сайта https://greenwich.bg при пазаруване;
 2. Да направи поръчка с минимална стойност 30 лева в периода на играта.
 3. За валидно участващ играч ще се приема само този, който отговаря на изискванията на настоящите условия.
 4. Включвайки се за участие в играта, Участникът безусловно приема и се съгласява с настоящите Правила и с Правилата за обработване и защита на личните данни на играта „Адвент  календар“, задължава се да ги спазва, както и да изпълнява всяко решение, взето от Организатора, включително всяко тълкуване на Правилата.
 5. Всеки регистрирал се потребител има право на неограничен брой покупки в рамките на периода на Играта като всяка покупка увеличава шанса му за спечелване на наградата.
 6. В тегленето на Наградата участват всички поръчки на стойност 30 лв. и повече, направени от 00:00 ч. на 01.12.2020 г. до 23:59 ч. на 24.12.2020 г.

 

 1. В Играта нямат право да участват:
  1. Служители на Организатора и на всички без изключение дружества, които участват в каквито и да било дейности във връзка с организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца);
  2. Не изпълняват или не отговарят на някое от условията на настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ 5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

6.1. За периода на играта ще бъде спечелен 1 брой ваучер на стойност 100 лв.

6.2. Печелившият участник, който получава наградата в Играта, е този участник, който е изпълнил правилно условията на играта и номерът на поръчката му е изтеглен в томбола на произволен принцип.

6.3. Наградата ще бъде обявявана с Facebook пост на страницата на Книжен център „Гринуич“ https://www.facebook.com/GreenwichBookCenter/ до 2 дни след изтеглянето им.

6.5. Спечелилият следва да потвърди получаването на определената награда не по-късно от 3 дни след официалното му обявяването на https://www.facebook.com/GreenwichBookCenter/. В случай, че печелившият не се свърже с Организатора в рамките на този период или не предостави необходимата информация, печелившият губи правото да получи спечелената награда.

6.6. Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност или каквато и да е друга равностойност. Печелившият участник няма право да преотстъпва или прехвърля по какъвто и да било начин на трети лица правото си да получи Наградата.

6.7. Наградата ще бъде връчена на печелившия участник от Организатора, по куриер – до населено място на територията на Република България, за сметка на участника. Когато естеството на наградата позволява това, тя може да бъде изпращана от Организатора по електронен път – чрез лично съобщение на е-мейл, посочен от спечелилия участник.

6.8. Организаторът не носи отговорност за щети, нанесени върху Наградата след изпращането й или връчването й на печелившия участник.

6.9. Ако в рамките на разумни срокове Наградата не бъде получена от печелившия участник, Организаторът не е задължен да организира нова томбола.

6.10. Предметните награди на стойност под 100 лева се считат с незначителна стойност и са необлагаеми.

 

РАЗДЕЛ 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това, като изпрати лично съобщение на официалната фен страница на Организатора във Facebook https://www.facebook.com/GreenwichBookCenter/

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата https://www.facebook.com/GreenwichBookCenter/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация извършени действия за участие в Играта.

7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата в социалната мрежа Facebook https://www.facebook.com/GreenwichBookCenter/

 

РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности във FB страницата https://www.facebook.com/GreenwichBookCenter/, уеб сайта https://greenwich.bg или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

8.4. Участниците са отговорни за заплащането за своя сметка на всички разходи, които могат да възникнат във връзка с участието им в Играта, с изключение на куриерската такса за доставяне на наградата.

 

РАЗДЕЛ 8. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите правила са достъпни на Facebook страницата  https://www.facebook.com/GreenwichBookCenter/ за периода на провеждане на Играта.

9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

9.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса на участие да дисквалифицира съответния участник.

9.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

9.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

9.6. Настоящите правила влизат в сила на 01.12.2020 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата https://www.facebook.com/GreenwichBookCenter/. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

 

РАЗДЕЛ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Участието в Играта е доброволно. При участието си участник може да предостави достъп до лични данни, необходими за провеждане на Играта или получаване на наградите. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

10.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.

10.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите.

10.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

10.5. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му, съответно правото му да се възползва от спечелената награда.

10.6. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

 

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: