Данъчен и осигурителен пътеводител 2017: Промените в счетоводното законодателство. Годишен финансов отчет

Авторски колектив (Автор)
Favourites
Наскоро прочетениВ момента четаИскам да прочетаЛюбими книги

Цена: 84,00 лв.

налично за доставка

Практико-приложни коментари
Година на издаване:

2017

Брой страници:

340

Корици:

меки

Език:

Български

Тегло:

450 грама

Размери:

14 х 21 см

ISBN:

9786197104929

Издателство:

Пакс корпорация

ПРОМЕНИТЕ В СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

СЪДЪРЖАНИЕ:

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА    

УВОД   

Р А З Д Е Л  I. ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПО СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Г Л А В А   I. ОСНОВНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО      

1.Общи положения

2.Категории предприятия и групи предприятия

3.Финансови отчети и финансов одит

4.Годишни доклади      

Г Л А В А   II. ПРОМЕНИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

1.Международен счетоводен стандарт 1 (МСС 1) Представяне на финансови отчети

2.Международен счетоводен стандарт 16 (МСС 16) Имоти, машини и съоръжения

3.Международен счетоводен стандарт 27(МСС 27) Индивидуални финансови отчети     

4.Международен счетоводен стандарт 41 (МСС 41) Земеделие

5.Други международни счетоводни стандарти и международни стандарти за финансово отчитане

ГЛАВА III. ПРОМЕНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

1.Общи разпоредби     

2.Счетоводен стандарт 1 (СС 1) - Представяне на финансовите отчети

3.Счетоводен стандарт 27 (СС 27) - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия

4.Счетоводен стандарт 42 (СС 42) - Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти

5.Други счетоводни стандарти

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНИ ОТЧЕТИ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ        

ГЛАВА I. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД, ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД)

1.Същност и нормативно регламентиране

2.Елементи на приходите и отразяването им по сметките и в отчета

3.Елементи на разходите и отразяването им по сметките и в отчета

4.Информационни връзки на отчета със сметките съгласно Националните стандарти

5.Информационни връзки на отчета със сметките съгласно Международните стандарти

ГЛАВА II. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ)

1.Същност и нормативно регламентиране

2.Активи и отразяването им по сметките и в баланса (отчета за финансовото състояние)

3.Собствен капитал и пасиви и отразяването им по сметките и в баланса

4.Информационни връзки на баланса със сметките съгласно Националните стандарти

5.Информационни връзки на отчета за финансовото състояние със сметките съгласно Международните стандарти

ГЛАВА III. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ И ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ)

1.Същност и нормативно регламентиране на отчета за паричните потоци

2.Структура и елементи на отчета за паричните потоци

3.Информационни връзки на отчета за паричните потоци със сметките съгласно Националните стандарти и съгласно Международните стандарти

4.Нормативно регламентиране и информационни връзки със сметките на отчета за собствения капитал съгласно Националните стандарти и съгласно Международните стандарти

5.Структура и елементи на отчета за промените в собствения капитал

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ЛИТЕРАТУРА

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, в сила от 1 януари 2016 г.

Авторски колектив

 

Няма добавени коментари

 

 

Свързани продукти

Previous Next

Нови книги виж всички нови книги

Previous Next

Бестселъри виж всички бестселъри

Previous Next

Разпродажба виж всички в разпродажба

Previous Next