Данъчен и осигурителен пътеводител 2017: Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. Закон за местните данъци и такси

Авторски колектив (Автор)
Favourites
Наскоро прочетениВ момента четаИскам да прочетаЛюбими книги

Цена: 84,00 лв.

налично за доставка

Практико-приложни коментари
Година на издаване:

2017

Брой страници:

388

Корици:

меки

Език:

Български

Тегло:

450 грама

Размери:

14 х 21 см

ISBN:

9786197104004

Издателство:

Пакс корпорация

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

2.ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ - КОМЕНТАР

3.ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

4.ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН КО­МЕН­ТАР НА ЗА­КО­НА ЗА МЕС­Т­НИ­ТЕ ДА­НЪ­ЦИ И ТАК­СИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Глава първа

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ДАНЪЦИТЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Глава втора

МЕСТНИ ДАНЪЦИ - ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава трета

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

Глава четвърта

ДА­НЪК ВЪР­ХУ НАС­ЛЕД­С­Т­ВА­ТА

Глава пета

ДАНЪК ПРИ ПРИ­ДО­БИ­ВА­НЕ НА ИМУ­ЩЕСТВА ПО ДА­РЕ­НИЕ И ПО ВЪЗ­МЕЗ­ДЕН НА­ЧИН

Глава шеста

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Глава седма

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Глава осма

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Глава девета

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Глава десета

ЗАКОНОВА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ

Глава единадесета

ТАК­СА ЗА БИ­ТО­ВИ ОТ­ПА­ДЪ­ЦИ

Глава дванадесета

ТАК­СИ ЗА АД­МИ­НИС­Т­РА­ТИВ­НИ УС­ЛУ­ГИ

Глава тринадесета

ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане са специфична и сложна материя. Правилното им прилагане налага необходимостта от правила, които обезпечават коректното и законосъобразно изпълнение на съдържащите се в СИДДО изисквания. Правилата за прилагане на СИДДО са регламентирани с разпоредбите на чл. 135 – 142 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). По същество, тези правила представляват процедурата за прилагане на СИДДО, която се изразява в съвкупност от конкретни действия, свързани в удостоверяване и доказване на конкретни факти и обстоятелства, изготвяне на становища по реда на посочените разпоредби от ДОПК и даване на указания за практическото прилагане на влезлите в сила СИДДО.

Приетата с ДОПК процедура има за цел да изясни механизмите и изискванията за правилното и законосъобразно прилагане на СИДДО, като въвежда унифицирани правила, задължителни за всички данъчни субекти и за органите по приходите. Правилното и законосъобразно прилагане на СИДДО изисква да се квалифицира правилно видът на дохода, който подлежи на данъчно облагане в България съобразно българското вътрешно законодателство. След това трябва да се установи дали този доход попада в обхвата на съответната разпоредба от СИДДО, т.е. коя разпоредба от СИДДО е приложима спрямо този доход и каква е регламентираната данъчна ставка. В много случаи поради неправилната квалификация на вида на съответния доход, неправилно се определя дали той е облагаем или необлагаем съгласно вътрешното данъчно законодателство, респ. в съответствие със СИДДО. По този начин или неправилно се удържат данъци, или дължимите данъци неоснователно не се събират върху определени доходи.

Процедурата се прилага в случаите, когато български лица или неперсонифицирани дружества начисляват доходи на чуждестранни физически или юридически лица, включително на неперсонифицирани дружества от държави, с които имаме сключени СИДДО. Обратният случай – когато чуждестранни лица изплащат доходи на български лица не е предмет на процедурата по ДОПК. Следователно, процедурата е приложима само когато чуждестранни физически и юридически лица или неперсонифицирани дружества реализират доход от източник в България и претендират за данъчно облекчение, предвидено в действаща СИДДО. Това означава, че посочената процедура следва да се прилага за начисляваните на чуждестранни лица доходи, които подлежат на данъчно облагане в България. Естествено, процедурата е приложима само при наличие на сключена СИДДО със съответната друга държава, съгласно която са предвидени по-ниски данъчни ставки от тези, регламентирани във вътрешното данъчно законодателство (Законът за корпоративното подоходно облагане – ЗКПО или Законът за данъците върху доходите на физическите лица – ЗДДФЛ) или ако съгласно СИДДО определени доходи, се прилага изцяло и единствено само българското вътрешно законодателство. Не е задължително да се прилага процедурата, когато данъчните ставки съгласно СИДДО и българския материален данъчен закон са еднакви за конкретните доходи. Когато се касае за някой от посочените случаи, българския платец удържа данъка без да са необходими каквито и да било доказателства.

Авторски колектив

 

Няма добавени коментари

Свързани продукти

Previous Next

Нови книги виж всички нови книги

Previous Next

Бестселъри виж всички бестселъри

Previous Next

Разпродажба виж всички в разпродажба

Previous Next